Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ


ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
  
Τίτλος Υπομνήματος: «Σχετικά με την Εκπαίδευση των Υπαλλήλων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και την λειτουργία της αντίστοιχης Διεύθυνσης της Διοίκησης»


                    Φεβρουάριος 2016

       


                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:
                Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
                                                

Σύμφωνα με διαχρονική απαίτηση του νομοθέτη (Ν. 3528/2007 και Ν. 2683/1999), αναγνωρίζεται η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων, αφενός ως δικαίωμα τους και αφετέρου ως υποχρέωση της πολιτείας, η οποία οφείλει να ενθαρρύνει και να διευκολύνει προς αυτή την κατεύθυνση, παρέχοντας τις κατάλληλες συνθήκες σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Με βάση τα ανωτέρω γίνεται φανερή η πρόθεση και η επιθυμία του νομοθέτη ο θεσμός της εκπαίδευσης να κατέχει ιδιαίτερη θέση στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες δημιουργίας άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο με τον κατάλληλο εξοπλισμό, μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη των προϋποθέσεων και δυνατοτήτων μιας αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας κάθε υπηρεσίας.

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση είναι επομένως η καρδιά του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης, δεδομένου ότι, αποτελεί κρίσιμο τομέα της δημόσιας πολιτικής και βασική συνισταμένη  για ανάπτυξη και βελτίωση σε τομείς, όπως η ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Μέσα από την διεύρυνση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, με εξειδίκευση σε σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες, μπορούμε πλέον να οδηγηθούμε στις οδούς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της διαλειτουργικότητας των δημοσίων υπηρεσιών, στις δυνατότητες της ηλεκτρονικής μάθησης και πλήθος άλλων καινοτόμων προσεγγίσεων, που θα εξασφαλίσουν μελλοντικά την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε αποτελεσματική μορφή εκπαίδευσης οφείλει να είναι μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Ο εκπαιδευτής δίνει γνώση, ο εκπαιδευόμενος δημιουργεί απορίες, ο εκπαιδευτής ενισχύει τη γνώση του απαντώντας σε νέες απορίες που με τη σειρά τους ενισχύουν την εκπαιδευτική του ικανότητα. Αλληλοτροφοδοτούμενο σύστημα μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Απαιτείται όμως, η ευαισθητοποίηση όλων των φορέων και των στελεχών που κατέχουν θέσεις ευθύνης, προκειμένου να εφαρμοστούν απρόσκοπτα όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες, χωρίς βραχυπρόθεσμες θεωρήσεις (έλλειψη προσωπικού κ.λπ.), αλλά στη βάση των μακροπρόθεσμων ωφελειών και μιας διαφορετικής θεώρησης των ιδανικών της εκπαίδευσης και
της εξειδίκευσης. Οι προϊστάμενοι των μονάδων οφείλουν να γίνουν κοινωνοί και σύμμαχοι κάθε ανάλογης προσπάθειας.

Απαιτείται λοιπόν μια αντιστροφή του κλίματος αποθάρρυνσης μέσω της υπηρεσίας, σε ότι έχει να κάνει με την συμμετοχή των υπαλλήλων στις εκπαιδευτικές δράσεις, με το πρόσχημα την πρόσκαιρη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων, λόγω έλλειψης προσωπικού. Αποτέλεσμα αυτού είναι, υπάλληλοι να απασχολούνται σε πολλαπλά αντικείμενα, με το ενδεχόμενο να μην έχουν ουδέποτε εκπαιδευτεί για κανένα από αυτά. Όλα αυτά «καλλιεργούνται» στο πλαίσιο της άγνοιας για τα σημαντικά οφέλη που συνεπάγεται η εκπαίδευση με αποτέλεσμα την αποτυχία των εκπαιδευτικών δράσεων και την στασιμότητα του επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού που με την σειρά του οδηγεί σε νέες καταστάσεις δυσλειτουργιών και τελικά σε αυτό το ίδιο που προσπαθούν κάποιοι να αποφύγουν, με την μη συμμετοχή των υπαλλήλων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Μέσα από προγράμματα κατάρτισης – εξειδίκευσης αντικειμένου που απασχολείται ο κάθε υπάλληλος, αποφεύγεται η μείωση της απόδοσης του, η οποία προκύπτει από την έλλειψη εμπιστοσύνης στις γνώσεις που διαθέτει επί του αντικειμένου που κάθε φορά τάσσεται να υπηρετήσει. Aποτέλεσμα αυτών, είναι η δημιουργία ανασφάλειας, στις κινήσεις και ενέργειες του εργαζομένου με συνεπακόλουθο την φυσιολογική εμφάνιση κρουσμάτων έλλειψης ηθικού και κατ’ επέκταση την αισθητή μείωση του ενδιαφέροντος προς το αντικείμενο του. Είναι δεδομένο, ότι μόνο γνωρίζοντας ένα αντικείμενο είναι δυνατόν, να εκδηλώσει κάποιος ενδιαφέρον γι’ αυτό, ειδικά αν κάτι τέτοιο μπορεί να το εμφυσήσει και ένας ικανός εκπαιδευτής.

Συμπερασματικά, η εκπαίδευση σαν θεσμός θα πρέπει να καλύπτεται πλήρως από την συμπαράσταση και την θερμή υποστήριξη τόσο της πολιτικής – υπηρεσιακής ηγεσίας, όσο και του συνδικαλιστικού κινήματος, προκειμένου να οδηγηθούμε στην απόλυτη κατανόηση του σκοπού και των ωφελειών αυτής.

 Μόνο όμως άρτια εκπαιδευμένα στελέχη που καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης, μπορούν να κατανοήσουν τα οφέλη αυτά. Γι’ αυτό άλλωστε και οι προσπάθειες αλλαγής του τρόπου θεώρησης των εκπαιδευτικών δράσεων θα πρέπει να ξεκινήσει με την συμμετοχή των ιδίων.
                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:
 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ  ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

                                            
Η εκπαίδευση, σε ότι αφορά τους υπαλλήλους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, επιδιωκόταν μέχρι σήμερα στη βάση ενός δυαδικού συστήματος προσέγγισης της μεγαλύτερης δυνατής αποτελεσματικότητας, στα πλαίσια αυτών που ορίζονται ρητά από τον νομοθέτη. Πιο συγκεκριμένα, αποκλειστική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ είναι η οργάνωση και διενέργεια των προγραμμάτων εξειδίκευσης των υπαλλήλων του Ιδρύματος στο αντικείμενο εργασίας τους, ενώ παράλληλα σε συνεργασία με το ΙΝ.ΕΠ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοργανώνει τα προγραμμάτων Εισαγωγικής Εκπαίδευσης των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.

 Στα πλαίσια της από κοινού προσπάθειας της Δνσης Εκπαίδευσης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με το ΙΝ.ΕΠ, επίκειται διεύρυνση της συνεργασίας αυτής, επιδίωξη της οποίας είναι να αναλάβει το ΙΝ.ΕΠ. ουσιαστικά και τα προγράμματα εξειδίκευσης των υπαλλήλων του Ιδρύματος στο αντικείμενο εργασίας τους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάτι τέτοιο, εφόσον υλοποιηθεί θα οδηγήσει αφενός σε απώλεια ενός σοβαρού αντικειμένου εργασίας και αφετέρου στην ολοκληρωτική συρρίκνωση της αναφερόμενης  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της υπηρεσίας μας.

 Μια απόφαση που οδηγεί σταθερά στην οικειοθελή απεμπόληση του δικαιώματος μας, να διαθέτουμε την ανάλογη Διεύθυνση, η οποία καθίσταται δεδομένη, τόσο από τον ίδιο τον νομοθέτη, όσο και από την πολυπλοκότητα των αντικειμένων του σημερινού φορέα, ως αποτέλεσμα της πολυνομίας και της έλλειψης κωδικοποίησης. Αλλά μια υπηρεσία και ένα αντικείμενο, επιμελώς υποβαθμισμένα επί σειρά ετών, είναι πλέον λογικό να μην διαθέτουν τις δυνατότητες να εκπληρώσουν τον ρόλο που οφείλουν να διαδραματίσουν στη σημερινή συγκυρία. Φυσικά και σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, στην περίπτωση που αναγάγουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται στην λειτουργία της εκπαίδευσης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, στο επίπεδο του υπό ίδρυση φορέα, μετά την επικείμενη ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων με την ίδρυση του ΕΦΚΑ, το θέμα προσλαμβάνει τεράστιες διαστάσεις.

    
      
                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Το ΙΝ.ΕΠ. (και τα Π.ΙΝ.Ε.Π.) είναι φορέας κατάρτισης και διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, μέσω της βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Βασική του αρμοδιότητα είναι η πραγματοποίηση του προγράμματος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων του άρθρου 47 παρ. 2 του υπαλληλικού κώδικα και η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης με προγράμματα επιμόρφωσης. Η διαδικασία επιμόρφωσης των δημοσίων υπηρεσιών διενεργείται μέσα από τις παρακάτω κύριες πηγές :
(α) τον ίδιο τον φορέα, μέσα από τον δικό του εκπαιδευτικό μηχανισμό (μονάδες εκπαίδευσης)  και
(β) το ΙΝ.ΕΠ.  (Άρθρο 34 του Ν. 1943/91 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 17 & 18 Ν. 2085/02 και 23 του Ν. 3200/03, καθώς επίσης και προγράμματα εξειδίκευσης (Άρθρο 40 του
Ν. 1943/90 και άρθρο 15 του Ν. 2527/97 σχετικά με την προαγωγική εκπαίδευση διευθυντών (κλάδων ΠΕ – ΤΕ).
Με το άρθρο 32 του Ν. 1943/91 και το άρθρο 37 του Π.Δ. 57/07 ορίζεται ότι:
Τα υπουργεία και οι αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον τα τελευταία αυτά, έχουν περισσότερες από 600 οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων, υποχρεούνται να έχουν μία ή περισσότερες, ανάλογα με την οργανική τους διάρθρωση, μονάδες εκπαίδευσης, το επίπεδο των οποίων καθορίζεται από τον οικείο οργανισμό.

Αποστολή των μονάδων εκπαίδευσης είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση των υπαλλήλων, σύμφωνα με το παρόν και η διαρκής, για το σκοπό αυτόν, συνεργασία με τις εκπαιδευτικές μονάδες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

Οφείλουμε όμως εδώ να κάνουμε τον διαχωρισμό μεταξύ εκπαίδευσης, με την έννοια της εξειδίκευσης του αντικειμένου της εργασίας και της επιμόρφωσης με την έννοια της απόκτησης επιπλέον γενικής γνώσης από τους εκπαιδευόμενους, έστω και αν η δεύτερη χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως και στα πλαίσια της υπηρεσίας. Πρόκειται για δυο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις του γενικότερου θέματος της εκπαίδευσης των υπαλλήλων, που όμως ενίοτε συγχέονται με όχι επιθυμητά αποτελέσματα. Ο διαχωρισμός άλλωστε προκύπτει και από τον ίδιο τον νομοθέτη όταν αναφέρεται ξεχωριστά στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση. (Ν. 3528/07 και Ν. 2683/99).

Η επικείμενη συνεργασία με το ΙΝ.ΕΠ., για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση από το Ινστιτούτο προγραμμάτων εξειδίκευσης των αντικειμένων του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, δημιουργεί από την μια πλευρά λύσεις και από την άλλη προβλήματα. Οι εφικτές λύσεις είναι να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την συμμετοχή του ΙΝ.ΕΠ., προκειμένου να «τρέξουν» κάποια προγράμματα εξειδίκευσης των αντικειμένων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που λόγω της διαχρονικής πολυπλοκότητας και πολυνομίας που επικρατεί στο χώρο μας, τα καταστούν ιδιαιτέρως πολύτιμα και απαραίτητα.

Αφενός όμως θα χρειαστεί να διατεθεί προσωπικό του Ιδρύματος προκειμένου να πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτικό προσωπικό του ΙΝ.ΕΠ. και αφετέρου να δοθεί στο ΙΝ.ΕΠ. ένα αντικείμενο που θα μπορούσε και όφειλε να παραμείνει στο ΙΚΑ, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να οριοθετηθούν με ιδιαίτερη προσοχή οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια της επιλογής των υποψηφίων, που θα πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές στα συγκεκριμένα προγράμματα: ποιοι, πως και με ποιο τρόπο θα επιλεγούν, ποιες θα είναι οι απολαβές τους, πως θα απουσιάζουν από την Υπηρεσία προκειμένου να ασκήσουν αλλότρια καθήκοντα, πως θα αναπληρώνονται οι θέσεις τους στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια της απουσίας τους κ.λπ.

Από την πλευρά των εκπαιδευομένων, και με δεδομένο την δυνατότητα μέσα από τις εκπαιδευτικές αυτές δράσεις να αποκτούν τα αντίστοιχα μόρια επιμόρφωσης από το ΙΝ.ΕΠ., γίνεται επίσης σαφές το πόσα προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν σχετικά με την δυνατότητα να αντιμετωπιστούν ανάλογα θέματα με απόλυτη δικαιοσύνη και αμεροληψία, μεταξύ συναδέλφων που υπηρετούν σε διαφορετικά αντικείμενα: σε ποια αντικείμενα απασχολείται ο καθένας, τι προγράμματα θα υλοποιούνται κάθε φορά, σε πόσα αντικείμενα θα πρέπει να εκπαιδευτεί κανείς κ.λπ. Πως θα αντιμετωπίζονται π.χ. περιπτώσεις υπαλλήλων που απασχολούνται σε περισσότερα του ενός αντικείμενα, όπως συμβαίνει στα περισσότερα υποκαταστήματα σήμερα και σε αντιστοιχία με τα προγράμματα που θα γίνονται ή όχι, για κάθε ένα από αυτά, σε συνάρτηση με τις αλλαγές αντικειμένων, με αποφάσεις διευθυντών και την περίπτωση να βρίσκονται υπάλληλοι που έχουν παρακολουθήσει διάφορα ανάλογα προγράμματα και ταυτόχρονα συνάδελφοι που ενδέχεται να μην έχουν παρακολουθήσει κανένα; Επίσης ποιες θα είναι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ συναδέλφων των αστικών κέντρων Αθήνας - Θεσσαλονίκης σε αντίθεση με αυτούς των επαρχιακών υποκαταστημάτων, καθόσον με τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων ετών και των δεδομένων οικονομικών συνθηκών, το ίδιο το ΙΝ.ΕΠ. αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο προβλήματα στη διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων για τις δυνατότητες που παρέχει στους εκπαιδευόμενους (διαμονή - διατροφή). Αντίστοιχο ζήτημα έχει ήδη δημιουργηθεί για το ΙΝ.ΕΠ. ακόμη και στο υποχρεωτικό από τον νόμο πρόγραμμα της Εισαγωγικής εκπαίδευσης των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων, που είναι και αποκλειστική αρμοδιότητα του.

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ οφείλει να διαθέσει για τα εν λόγω προγράμματα το ανθρώπινο δυναμικό, που θα αποτελέσει τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές στα αντικείμενα της υπηρεσίας, αλλά και τους εκπαιδευόμενους που θα τα παρακολουθήσουν. Επιπλέον ο οργανισμός μας διαθέτει κατάλληλους χώρους εκπαίδευσης για την διενέργεια των προγραμμάτων αυτών, και επομένως το μόνο πρόβλημα που ως φορέας οφείλουμε να επιλύσουμε είναι το οικονομικό, είτε εξ ιδίων πόρων, είτε μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Η υπηρεσία μας έχει αυτή την δυνατότητα, καθόσον από το 2010 η Διοίκηση του Ιδρύματος έχει την απαραίτητη «Διαχειριστική Επάρκεια» και μάλιστα είμαστε σήμερα σε διαδικασία επανυποβολής προς Κοινοτική συγχρηματοδότηση των τεχνικών δελτίων πέντε Έργων, προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Επομένως μια πιθανή συνεργασία με το ΙΝ.ΕΠ. θα μπορούσε να βοηθήσει αποκλειστικά και μόνο για την δυνατότητα της απόκτησης από την πλευρά μας της κατάλληλης τεχνογνωσίας, που το ίδιο διαθέτει, στα παραπάνω θέματα, για την μελλοντική χρήση αυτής αποκλειστικά για τον δικό μας φορέα. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια τέτοια προσπάθεια ως καινοτομία, το αντίθετο ίσως, αν και εφόσον δεν εκτελεστεί μόνο για την απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας, αλλά ως προσπάθεια εξοβελισμού κάθε δυνατότητας υλοποίησης προγραμμάτων μέσω του δικού μας εκπαιδευτικού φορέα, που αυτομάτως θα σήμαινε και την πλήρη υποβάθμιση ή και κατάργηση του φορέα εκπαίδευσης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Δεδομένου δε, ότι στα προαναφερόμενα προγράμματα, το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σαν υπηρεσία θα προσφέρει το ανθρώπινο δυναμικό για την πιστοποίηση εκπαιδευτών, το ίδιο δυναμικό ως δεξαμενή εκπαιδευομένων, ενώ παράλληλα διαθέτει και τους χώρους και τις υποδομές που απαιτούνται για την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων εξειδίκευσης του προσωπικού του, στα δικά του αντικείμενα, από τον θεσμικό του ρόλο ο καθένας μας, οφείλουμε να μην διανοηθούμε να αφήσουμε έναν Οργανισμό σαν τον δικό μας, με τις μεγαλύτερες ίσως ανάγκες εκπαίδευσης λόγω της ήδη υπάρχουσας πολυνομίας, αλλά και της συχνής αλλαγής δεδομένων μέσω νέων νομοθετημάτων, χωρίς δικό μας φορέα εκπαίδευσης, όπως άλλωστε φρόντισε να ορίζει και ο νομοθέτης, όπως προαναφέρθηκε. Δημιουργούνται σήμερα οι συνθήκες μέσα από τις οποίες θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε νέες δομές στην εκπαίδευση από τον ίδιο τον φορέα μας.

 

                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:
                                            Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ
Η πρόταση μας αναλύεται αμέσως παρακάτω και διαμορφώνεται ως εξής:

1.            Με την χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών να προβούμε στη δημιουργία βάσεων δεδομένων, μέσα από τις οποίες θα είναι εφικτή ή άντληση πληροφοριών, τόσο για τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, όσο και για τις δράσεις που έχουν ήδη εκτελεστεί, προκειμένου να είναι ενήμερη η Διοίκηση ανά πάσα στιγμή, πόσοι και ποιοι υπάλληλοι έχουν εκπαιδευτεί και σε ποια αντικείμενα. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι να επιτραπεί ο πλήρης και επιτυχής έλεγχος του κόστους, σε συνδυασμό με την μελέτη περαιτέρω μείωσης του κόστους, χωρίς την αποδυνάμωση των αντίστοιχων ωφελειών.

2.            Η Υπηρεσία οφείλει, σύμφωνα με τους στρατηγικούς της στόχους, την οργανωτική της διάρθρωση και την εν γένει αποστολή της, σε συνδυασμό με τα αντικείμενα εργασίας, τους στόχους και την οργάνωση της σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και το επίπεδο του δυναμικού της, να αναγνωρίζει τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες της, να προβαίνει στις απαραίτητες παρεμβάσεις προκειμένου να δύναται να προσαρμόζει την εκπαιδευτική διαδικασία του ανθρώπινου δυναμικού της, προς όφελος της ίδιας, αλλά και του προσωπικού. Ανάλογες δυνατότητες μπορεί να προσφέρει καταρχήν η διαδικασία της ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, μέσα από μεθόδους (swot) ανάλυσης, με την οποία γίνεται σύγκριση των δυνατών και αδύνατων σημείων, σε συνδυασμό με τις προοπτικές και τους ενδεχόμενους κινδύνους (StrengthsWeaknessesOpportunities - Threats).
Επιπλέον με την χρήση μεθόδων διαπίστωσης εκπαιδευτικών αναγκών όπως:
Α) Μελέτη στατιστικών δεδομένων του συνολικού έργου της υπηρεσίας
Β) Ερωτηματολόγια-συνεντεύξεις στελεχών και υπαλλήλων της υπηρεσίας με την χρήση ανοικτών-κλειστών ερωτήσεων και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή βαθμολόγησης.
             Γ) Ατομικές ή ομαδικές συνεντεύξεις - συζητήσεις με υπαλλήλους και στελέχη, οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά και τις μεθόδους συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών, σε συνδυασμό με την παρατήρηση και την μελέτη, καθώς και τα τεστ επίδοσης των γνώσεων και δεξιοτήτων, με πραγματικές αξιολογήσεις δράσεων και από την πλευρά των εκπαιδευομένων και από την πλευρά της λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτές - αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης κ.λπ.), με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καινοτόμες
προσεγγίσεις, που θα μας οδηγήσουν σε πραγματικά νέους ορίζοντες γενικότερης λειτουργίας της υπηρεσίας μας.

3.       Μέσα από τον συνδυασμό των ανωτέρω περιπτώσεων θα είναι εφικτό να διαφαίνεται και η εξέλιξη ενός υποκαταστήματος σε ότι έχει να κάνει με την ορθή ενημέρωση του προσωπικού, με αποτέλεσμα να συνεκτιμάται ανάλογα και ο ρόλος αυτών που προΐστανται του συγκεκριμένου υποκαταστήματος, μέσα από την ανταπόκριση του ανθρώπινου δυναμικού του υποκαταστήματος, στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης. Από την στιγμή που οι προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για το που, πότε και σε ποιους, θα επιτραπεί κάθε φορά η δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, οφείλουν να είναι υπεύθυνοι και για την αναγκαία επιμόρφωση των υπαλλήλων τους.  Επίσης ο κάθε φορά προϊστάμενος, σε συνδυασμό με την ίδια την Διεύθυνση Εκπαίδευσης , να είναι συνυπεύθυνοι για το ποια και πόσα σεμινάρια έχει παρακολουθήσει κάθε υπάλληλος (εφόσον έκανε την αναγκαία αίτηση), προκειμένου να αποφευχθούν οι περιπτώσεις υπαλλήλων που θα έχουν παρακολουθήσει πολλαπλάσια προγράμματα από συναδέλφους τους, στον ίδιο χώρο.

4.      Στα πλαίσια αυτά θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και πέραν των μέχρι σήμερα υλοποιημένων δράσεων, νέες εκπαιδευτικές δράσεις διαφορετικής προσέγγισης, οι οποίες με τα νέα επιστημονικά δεδομένα κρίνονται και ως ιδιαιτέρως αποδοτικές, μέσα από δικές μας καινοτόμες ιδέες και προσεγγίσεις. Για παράδειγμα σε χώρους που ήδη διατίθενται στο κτίριο της Δνσης εκπαίδευσης, ή ακόμη και σε μεγαλύτερα υποκαταστήματα εκτός Αθηνών, θα μπορούσαμε να διοργανώνουμε θεματικές ημερίδες (συντάξεων, παροχών, εσόδων κ.λπ.) στα πλαίσια ακόμη και οικειοθελούς προσέλευσης των συναδέλφων, σε μη εργάσιμες ημέρες ή ώρες, προκειμένου να συγκεντρώνονται οι συνάδελφοι που το επιθυμούν, να προκαλείται συζήτηση επί των θεμάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους, να αναπτύσσονται απορίες, προβλήματα, απόψεις, προτάσεις ή και λύσεις οι οποίες ή θα επιλύονται από κάποιον με την ανάλογη εμπειρία ή ακόμη και θα μεταφέρονται αρμοδίως για την διερεύνηση και λύση τους.

5.      Δημιουργία αντίστοιχης μονάδας εκπαίδευσης στην βόρεια Ελλάδα με
κέντρο την Θεσσαλονίκη για την ομαλότερη διαχείριση και διευθέτηση των θεμάτων εκπαίδευσης στον αντίστοιχο χώρο ευθύνης αυτής.

6.       Οι οργανωτικές δομές εκπαίδευσης των υπηρεσιών θα πρέπει να λειτουργούν σε απόλυτη συνεργασία με τις αντίστοιχες δομές του ΙΝ.ΕΠ. για την από κοινού διαμόρφωση τόσο των εκπαιδευτικών δράσεων, όσο και της ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού τους, διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις που θα προκύπτουν από την μελέτη των οργανωτικών και λειτουργικών τους αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό οι μονάδες εκπαίδευσης των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να αναβαθμιστούν και να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση των τεχνικών ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών και την σύνδεση αυτών με την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα κάθε υπηρεσίας μέσα από τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων εξειδίκευσης, που θα γίνουν πυξίδα νέων προσανατολισμών στη λειτουργία της υπηρεσίας. (Έγγραφα Φ80000/22168/1719/2-9-2004 Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Α/Φ.4/οικ.17838/17-8-2004 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης).
                 
        7.   Δημιουργία βάσης δεδομένων, συχνών ερωταπαντήσεων (FAQ), μέσα από τις ερωτήσεις που δέχονται οι διευθύνσεις της διοίκησης του ιδρύματος με ιδιαίτερη συχνότητα. Είναι ένα σχέδιο που και στο παρελθόν είχε προταθεί,  το οποίο δεν υλοποιήθηκε ποτέ, παρά το γεγονός του ελάχιστου κόστους, που εμπεριέχει η εφαρμογή του.

  8.   Καθιέρωση απασχόλησης των ίδιων των εκπαιδευτών στην Δνση Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης, προκειμένου ο στόχος τους να είναι αποκλειστικά η αρμοδιότητα του εκπαιδευτικού και ενημερωτικού τους ρόλου και όχι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες να αποτελούν πάρεργο. Επειδή θα υπάρχει η αρνητική άποψη, ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι εκπαιδευτές με τον τρόπο αυτό παραμένουν μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από την εξέλιξη του κάθε αντικειμένου, υπενθυμίζουμε ότι υφίσταται και η ευχέρεια  εναλλαγών θέσεων και αντικειμένων. Οι απασχολούμενοι στην Δνση θα πρέπει να εναλλάσσονται, με την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος, προκειμένου να μην παρατηρείται το φαινόμενο να απασχολούνται σε μια τόσο καίρια Δνση, εργαζόμενοι που δεν έχουν την απαιτούμενη (πρόσφατη) εμπειρία λειτουργίας των επιμέρους μονάδων.

   9.   Το e-learning είναι επίσης μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πρόταση που επίσης είχε και παλαιότερα τεθεί, η οποία και εγκαταλείφθηκε δεδομένου προφανώς του ιδιαίτερου κόστους που θα είχε, όταν  απευθυνθήκαμε σε ιδιώτες για την υλοποίηση του. Σήμερα που στην υπηρεσία γίνεται πλέον λόγος για νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, θα μπορούσαμε ίσως, να εξετάσουμε και την περίπτωση δημιουργίας αντίστοιχου προγράμματος e-learning ή κάτι αντίστοιχου, με ίδια μέσα.

                                 
                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ:
                            ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Μέσα από την διαδικασία της ορθολογικής διαχείρισης ενός ανεξάρτητου και πλήρως λειτουργικού φορέα εκπαίδευσης μπορούμε να καταφέρουμε:
1)      Mεγαλύτερη ταχύτητα στη λειτουργία των υπηρεσιών μας.
2)      Την κατανόηση των κάθε είδους λειτουργιών που οδηγούν σε απλούστευση των διαδικασιών.
3)      Την δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τον φορέα μας.
4)      Την δυνατότητα επαρκέστερης εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών.
5)      Την παροχή υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας και αποτελεσματικότητας.
6)      Μείωση των δυσλειτουργιών που προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού, την υποστελέχωση των υπηρεσιών και την ανισοκατανομή προσωπικού.
7)      Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την πληρέστερη κατάρτιση, η οποία σε συνδυασμό με αντίστοιχη αναβάθμιση του εξοπλισμού, μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.
8)      Ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από την διεύρυνση της γνώσης των αντικειμένων, πέραν του στενού κύκλου του αντικειμένου, στο οποίο κάθε υπάλληλος υπηρετεί.
9)      Αποδυνάμωση του ρόλου κάθε μορφής «μεσαζόντων» στις διαδικασίες που εφαρμόζουμε, με την δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος προς τον πολίτη, που θα διαπνέεται από εμπιστοσύνη απέναντι στην ίδια την διοίκηση.
10)  Δυνατότητα αξιολόγησης των εκάστοτε μεταρρυθμίσεων, μέσα από αυτούς που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν.
11)  Δυνατότητα διενέργειας ερευνών, εκπόνησης μελετών και συλλογής χρήσιμων στατιστικών στοιχείων για περαιτέρω χρήση από την Διοίκηση της υπηρεσίας.
12)  Δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας και της εξέλιξης των υπηρεσιακών μονάδων, σε σχέση με την κατάρτιση και την ορθή ενημέρωση των υπαλλήλων τους.
13)  Ανάπτυξη των βασικών αρχών της ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, σε συνδυασμό από την εμπέδωση των αρχών της νομιμότητας, της υπευθυνότητας, της δεοντολογίας, της διαφάνειας, της εχεμύθειας, της αμεροληψίας και της χρηστής διοίκησης.                                  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Τελειώνοντας τις σκέψεις αυτές, θα πρέπει  να διευκρινιστεί, ότι γράφτηκαν πάνω στο μοντέλο της υπηρεσίας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, όπως αυτό διαμορφώνεται σήμερα και όχι όπως αυτό πρόκειται να διαμορφωθεί, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αναφέρεται σε ενοποίηση όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Είναι αποφασιστικής σημασίας επιλογή, να συνεχίσουμε και να βελτιώσουμε, την λειτουργία του μοναδικού ίσως εργαλείου που διαθέτουμε, για την άρση των δυσλειτουργιών που προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού, που δεν είναι άλλο από την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Όλα τα παραπάνω, σε πλήρη αντίθεση με την πρόβλεψη του νομοσχεδίου σχετικά με την ενοποίηση της Δ/νσης Εκπαίδευσης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ με την αντίστοιχη Δνση Οργάνωσης και Απλούστευσης διαδικασιών (ή την ακόμη χειρότερη, νεώτερη πρόβλεψη, αντικατάστασης τους από τμήματα) και ακόμη προχειρότερα, την απεμπόληση ενός τόσο σοβαρού αντικειμένου, με την παραχώρηση του στις αρμοδιότητες  ενός άλλου φορέα.(ΙΝ.ΕΠ)

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον, ότι στη βάση της ενοποίησης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που αναφέρεται στο σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό, όλα τα παραπάνω δημιουργούν πλέον τόσο αναγκαιότητα, όσο και επιτακτική ανάγκη, να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό.